วิชา ภาษาไทย (รหัส ท ๓๒๑๒) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง การเขียนจดหมายกิจธุระ จำนวน ๕ ข้อ
โดย อ. ส่งศรี อามาตย์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ๑. ข้อความใดหมายถึงจดหมายกิจธุระ
   ก. จดหมายที่บุคคลติดต่อคนอื่นเพื่อการค้าขาย
   ข. จดหมายที่บุคคลติดต่อคนอื่นเพื่องานราชการ
   ค. จดหมายที่บุคคลติดต่อคนอื่นเพื่อถามข่าวคราวครอบครัว
   ง. จดหมายที่บุคคลติดต่อคนอื่นเพื่อธุระที่ไม่ใช่การค้าขาย

 2. ๒. ข้อใดใช้คำขึ้นต้นถึงบุคคลทั่วไปได้ถูกต้องตามหลักการเขียนจดหมาย
   ก. เรียน คุณสมชาย ประสบโชค
   ข. เรียน ประธานศาลฎีกา ที่เคารพ
   ค. เรียน ผู้จัดการร้านไพศาลวิทยา ที่นับถือ
   ง. เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ที่เคารพอย่างยิ่ง

 3. ๓. ข้อใดใช้คำลงท้ายถึงบุคคลทั่วไปได้ถูกต้องตามหลักการเขียนจดหมาย
   ก. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
   ข. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
   ค. ขอแสดงความเคารพนับถือ
   ง. ขอแสดงความนับถือ

 4. ๔. ข้อใดเขียน วัน เดือน ปี ได้ถูกต้องตามหลักการเขียนจดหมาย
   ก. ๒๔ ม.ค. ๔๗
   ข. ๒๔ มกราคม ๔๗
   ค. ๒๔ มกราคม ๒๕๔๗
   ง. ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 5. ๕. ข้อความใดที่ใช้ภาษาไม่สุภาพในการเขียนจดหมายกิจธุระ
   ก. ดิฉันสุขภาพแข็งแรงและพอใจในงานนี้
   ข. กระผมมีวุฒิระดับปริญญาตรีสายงานไฟฟ้า
   ค. ดิฉันมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว ๓ ปี
   ง. ผมสามารถเม้าให้คนอื่นเชื่อได้ในเวลาอันสั้น