วิชา ภาษาไทย (รหัส ท๓๒๑๒) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ จำนวน ๕ ข้อ
โดย อ. ส่งศรี อามาตย์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. 1. คำสุดท้ายของวรรคส่งนิยมใช้เสียงวรรณยุกต์ใด
   ก. สามัญ
   ข. เอก
   ค. โท
   ง. จัตวา

 2. 2. " จึงควรไทยสามัคคีเหมือนพี่น้อง ร่วมปกป้องความเป็นไทยมิให้หาย " คำในข้อใดเป็นสัมผัสนอกของคำประพันธ์ข้างต้น<    ก. น้อง - ป้อง
   ข. ปก - ป้อง
   ค. ไท - ให้
   ง. สามัคคี - พี่

 3. 3. ข้อใดลำดับชื่อของกลอนสุภาพได้ถูกต้อง
   ก. รับ รอง สดับ ส่ง
   ข. รอง รับ สดับ ส่ง
   ค. สดับ รับ รอง ส่ง
   ง. สดับ รอง รับ ส่ง

 4. 4. ข้อความในข้อใดควรเป็นวรรครับ
   ก. ตูมตั้งบังใบอรชร
   ข. นิลบลพ้นน้ำขึ้นรำไร
   ค. น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลา
   ง. ว่ายแหวกปทุมาอยู่ไหวไหว

 5. 5. ข้อความใดต่อไปนี้ ควรเติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความชัดเจน " ไทยยืนหยัดพึ่งภัยได้………. ด้วยสืบเนื่องพระบารมีจักรีวงศ์ "   ก. ลือเลื่อง
   ข. รุ่งเรือง
   ค. ประเทือง
   ง. ไม่สิ้นเปลือง