วิชา ภาษาไทย (รหัส ท ๓๒๑๒) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง การสร้างคำตามหลักเกณฑ์ของภาษา จำนวน ๕ ข้อ
โดย อ. ส่งศรี อามาตย์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ๑. ข้อใดมีคำมูลพยางค์เดียวทั้งหมด
   ก. ไก่ แก่ แม่ อนงค์
   ข. โชค ช่วย ฉัน แล้ว
   ค. เขา ทิ้ง เศษ ขยะ
   ง. สมุด ของ ใคร หาย

 2. ๒. ข้อใดมีคำมูล ๔ พยางค์
   ก. แดงไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับใครเลย
   ข. คนทำผิดมักมีอาการหวาดผวา
   ค. เขาไม่เคยกระตือรือร้นอะไรเลย
   ง. เด็กทุกคนรักใคร่กลมเกลียวกันดี

 3. ๓. ข้อใดไม่ใช่คำประสมทุกคำ
   ก. น้ำใจ นักเขียน
   ข. ดาวเทียม น้ำอัดลม
   ค. ตู้อบ โรงเรียน
   ง. หางเสือ มะละกอ

 4. ๔. ข้อใดเป็นคำซ้อนเพื่อความหมายทุกคำ
   ก. เล็กน้อย โวยวาย
   ข. โลเล กล้าหาญ
   ค. กักขัง อ้อยอิ่ง
   ง. หน่วงเหนี่ยว บุกรุก

 5. ๕. ข้อใดเป็นคำซ้ำที่แสดงจำนวนมากขึ้น
   ก. ของกล้วยๆ ใครก็ทำได้
   ข. เขาต้องดูแลน้องๆของเขา
   ค. ทำอะไรต้องตั้งใจทำจริงๆ
   ง. ปั๊มน้ำมันอยู่ใกล้ๆกับอู่ซ่อมรถ