วิชา ภาษาไทย (รหัส ท ๓๒๑๒) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง ลักษณะคำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสฤต จำนวน ๕ ข้อ
โดย อ. ส่งศรี อามาตย์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ๑. "การกร่อนเสียง" หมายถึงข้อใด
   ก. การพูดคำสองพยางค์เร็วๆ คำหลังหายไป
   ข. การพูดคำสองพยางค์เร็วๆ คำแรกกร่อนไป
   ค. การพูดคำสองพยางค์เร็วๆ คำหลังกร่อนไป
   ง. การพูดคำสองพยางค์เร็วๆ คำแรกเสียงหายไป

 2. ๒. ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทั้งหมด
   ก. สะใภ้ มะพร้าว ตะวัน
   ข. ชอุ่ม ลูกกระดุม ตาปู
   ค. ใยบัว เวไนย ลำไย
   ง. ชัย ขี้ไต้ มะม่วง

 3. ๓. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะคำไทยแท้
   ก. มีการใช้วรรณยุกต์
   ข. มีการใช้ลักษณะนาม
   ค. เป็นคำพยางค์เดียว
   ง. ใช้ตัวสะกดตรงตามมาตรา

 4. ๔. ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีทั้งหมด
   ก. พัสดุ นาฬิกา วิริยะ
   ข. อัจฉรา ศฤงคาร นิพพาน
   ค. สงฆ์ ไปรษณีย์ เกษตร
   ง. เขต สักกะ พุทธ

 5. ๕. ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตทั้งหมด
   ก. อัศจรรย์ กฤษณธ ยุทธ
   ข. อัคคี พยัคฆ์ ภิกขุ
   ค. สตรี ราษฎร์ มนุษย์
   ง. ภัสดา วัตถุ รุกข์