วิชาการประดิษฐ์ของชำร่วย (รหัส ช 44229.) ระดับ มัธยมศึกษา 4
เรื่อง หลักการประดิษฐ์ของชำร่วย
โดย นางสุดใจ วงศ์คูณ
คำสั่ง จงกากาททับข้อที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
ขั้นตอนในการประดิษฐ์ของชำร่วยควรเป็นไปตามข้อใด
   1. ออกแบบ ปฏิบัติ วางแผน เตรียมวัสดุ-อุกรณ์ ประเมินผล
   2. ออกแบบ วางแผน เตรียมวัสดุ-อุกรณ์ ปฏิบัติ ประเมินผล
   3. ออดแบบ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ วางแผนปฏิบัติ ประเมินผล
   4. อกแบบ ประเมินแบบ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ปฏิบัติ ประเมินผล

ข้อที่ 2
ข้อใดคือสิ่งที่ควรปฏิบัติในการประดิษฐ์ของชำร่วยอันอับแรก
   1. รักษาความสะอาดของวัสดุ-อุปกรณ์และสถานที่ปฏิบัติงาน
   2. รักษาความสะอาดของวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกวิธี
   3. รักษาความสะอาดชิ้นงานสำเร็จและสถานที่ปฏิบัติงาน
   4. รักษาความสะอาดทั้งมือผู้ผลิตชิ้นงานและสถานที่ปฏิบัติงาน

ข้อที่ 3
ถ้าจะปรุงบุหงา ควรใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง
   1. โถกระเบื้อง ทวน ตะคัน กะละมัง
   2. กะละมัง ขวดโหล หีบไม้ มีด
   3. ทวน ตะคัน กะละมัง กรรไกร
   4. มีด โถกระเบื้อง ขวดโหล คีม

ข้อที่ 4
ข้อใดเป็นการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องที่สุด
   1. ใช้มีดบางคมหั่นดอกกระดังงา
   2. ใช้กรรไกรตัดลวดดอกไม้ไหว
   3. ใช้เข็มมาลัยร้อยมาลัยตัวกระแต
   4. ใช้เข็มหมุดทำตางูที่พับจากผ้าเช็ดหน้า

ข้อที่ 5
หลักในการใช้และการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ของชำร่วยคือข้อใด
   1. ใช้ให้ถูกวิธี รักษาให้ถูกต้อง เก็บให้ถูกวิธี เก็บให้เป็นระเบียบ
   2. เก็บให้เป้นระเบียบ ใช้อย่างประหยัด รักษาให้ถูกต้อง จัดให้สวยงาม
   3. จัดวางให้สะดวกแก่การหยิบใช้ รักษาความสะอาด เก็บให้ถูกวิธี
   4. รักษาคุณภาพให้คงที่ เก็บให้เป็นที่ ใช้ตามคำแนะนำทุกครั้ง

ข้อที่ 6
การจัดการด้านการประดิษฐ์ของชำร่วยเพื่อช่วยให้ต้นทุนไม่สูงนักคือข้อใด
   1. ประหยัดไฟฟ้า นำประปา วัสดุอุปกรณ์และเงิน
   2. ประหยัดอุปกรณ์ แรงงาน เวลา และเงิน
   3. ประหยัดเวลา แรงงาน เงิน และไฟฟ้า
   4. ประหยัดวัตถุดิบ เวลา แรงงาน และเงิน

ข้อที่ 7
ประโยชน์ที่สำคัฯญที่สุดในการทำบัญชีรายรับรายจ่ายคือข้อใด
   1. ป้องกันการทุจริตค่าวัสดุและค้าใช้จ่ายอื่นๆ
   2. ช่วยบีนทึกเพื่อเป็นหลักฐานในการทำงาน
   3. เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
   4. ตรวจงานโดยไม่เสียเวลามาก

ข้อที่ 8
การคิดต้นทุนมีวิธีการคิดอย่างไร
   1. ราคาวัสดุอุปกรณ์ + ค่าแรงงาน + ค่าไฟฟ้า
   2. ค่าแรง + ค่าวัสดุเสื่อม + ค่านำประปา
   3. ค่าวัสดุเสื่อม + ค่าแรง + ค่าพาหนะ
   4. ค่าวัตถุดิบ + ค่าแรง + ค่าวัสดุเสื่อม

ข้อที่ 9
การคิดราคาขายมีวิธีการคิดอย่างไร
   1. ราคาวัตถุดิบ + ค่าแรงงาน
   2. ราคาทุน + ความต้องการที่เหมาะสม
   3. ราคาวัสดุ + กำไรที่เหมาะสม
   4. ราคาวัสดุอุปกรณ์ + ค่าแรงงาน

ข้อที่ 10
ข้อใดคือผลดีของการจำหน่ายส่ง
   1. ตลาดกว้างขึ้นตลอดเวลา ได้พบผู้ซื้มากมาย
   2. กำไรมาก ผู้ผลิตไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้าบ่อย
   3. ไม่เสียเวลาในการจำหน่าย มีโอกาสเพิ่มปริมาณการผลิต
   4. มีโอกาสเรียนรู้เทคนิคการขายมาก ตลาดกว้างขวางขึ้น