วิชาการประดิษฐ์ของชำร่วย t4..... (รหัส ช 44229) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การออกแบบของชำร่วย
โดย อ.สุดใจ วงศ์คูณ
คำสั่ง ให้กากบาททับข้อที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
การออกแบบคืออะไร
   1. การเลือกหรือการจัดวัสดุเข้าด้วยกันให้งดงามเชิงศิลปะ
   2. การนำเส้น รูปร่าง รูปทรง สี และช่องว่างมาใช้ในงานศิลปะ
   3. การจัดความงามในรูปลักษณะต่างๆกันในเชิงศิลปะ
   4. การใช้ความคิดในการเลือกใช้วัสดุเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ

ข้อที่ 2
จุดมุ่งหมายของการออกแบบแบ่งออกเป็น 2 ทิศทางใหญ่ๆคือข้อใด
   1. การออกแบบสร้างสรรค์และออกแบบสมัยใหม่
   2. การออกแบบสร้างสรรค์และออกแบบประยุกต์
   3. การออกแบบประยุกต์และการออกแบบสมัยโบราณ
   4. การออกแบบประยุกต์และการออกแบบเชิงพาณิชย์

ข้อที่ 3
การออกแบบมีความจำเป็นต่อการทำงานช่างประดิษฐ์ของชำร่วยอย่างไร
   1. ช่วยให้ผู้อื่นเห็นความสวยงามมากที่สุด
   2. ช่วยในการวางรูปให้เหมาะสมกับหน้าที่
   3. ช่วยถ่ายทอดความคิดให้ผู้อื่นได้เข้าใจ
   4. ช่วยถ่ายทอดความรู้สึกให้ผู้อื่นได้เข้าใจ

ข้อที่ 4
ส่วนประกอบของการออกแบบมีอะไรบ้าง
   1. เส้น รูปทรง สี ผิว ช่องว่าง แสง เงา มวล
   2. สี ผิวสัมผัส ช่องว่าง เงา มวล แสง รูปทรงแท่ง
   3. ผิวสัมผัส เส้น สี แสง ช่องว่าง มวล ช่องว่าง
   4. มวล ผิว สี ช่องว่าง เงา เส้น ช่องไฟ

ข้อที่ 5
สีแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ตามข้อใด
   1. สีของนักวิทยาศาสตร์ สีของนักจิตวิทยา สีของศิลปิล
   2. สีของนักออกแบบ สีของนักวิทยาศาสตร์ สีของนักสังคมศาสตร์
   3. สีของนักสังคมศาสตร์ สีของนักออกแบบ สีของนักจิตวิทยา
   4. สีของนักจิตวิทยา สีของนักวิทยาศาสตร์ สีของช่างเขียน

ข้อที่ 6
เส่นพื้นฐานในการออกแบบคือข้อใด
   1. เส้นโค้ง เส้นหยัก เส้นเว้า เส้นนอน เส้นตั้ง
   2. เส้นหยัก เส้นเฉียง เส้นโค้ง เส้นนอน เส้นตั้ง
   3. เส้นนอน เส้นตั้ง เส้นเฉียง เส้นเอน เส้นหยัก
   4. เส้นตั้งฉาก เส้นซิกแซก เส้นตรง เส้นนอน

ข้อที่ 7
รูปทรงในการออกแบบใช้รูปทรงใดบ้าง
   1. รูปทรงกลม รูปทรงปิระมิด รูปทรงธรรมชาติ
   2. รูปทรงธรรมชาติ รูปทรงเลขาคณิต รูปทรงอิสระ
   3. รูปทรงทางเลขาคณิต รูปทรงกรวย รูปทรงธรรมชาติ
   4. รูปทรงอิสระ รูปทรงปิระมิด รูทรงธรรมชาติ

ข้อที่ 8
หลักเกณฑ์ของการออกแบบที่ควรคำนึงถึงได้แก่ข้อใดมากที่สุด
   1. การประหยัด หน้าที่ใช้สอย รูปทรง ความทนทาน
   2. ความงาม วัสดุ ความสะอาด ประโยชน์
   3. หน้าที่การนำไปใช้ การประหยัด วัสดุ และความงาม
   4. ลักษณะพิเศษ ประหยัด ความงาม ความสมดุล

ข้อที่ 9
ข้อใดคือโครงสร้างของงานศิลปะที่ควรใช้ในการออกแบบของชำร่วย
   1. สัดส่วน เส้น วัสดุ ความสมดุลและความกลมกลืน
   2. ความสมดุล แสงและเงา วัสดุ สัดส่วนและการตัดกัน
   3. ความกลมกลืน รูปร่าง ความสมดุล สัดส่วน และวัสดุ
   4. วัสดุ ความสมดุล สัดส่วน ความกลมกลืน และการตัดกัน

ข้อที่ 10
การประดิษฐ์ของชำร่วยให้มีจุดเด่นควรเน้นอย่างไร
   1. เน้นด้วยรูปร่าง เน้นด้วยคุณค่าความเข้ม เน้นด้วยสี
   2. เน้นด้วยรูปทรง เน้นด้วยสี เน้นด้วยประโยชน์ใช้สอย
   3. เน้นด้วยสี เน้นด้วยผิวสัมผัส เน้นด้วยรูปร่าง
   4. เน้นด้วยคุณค่าความเข้ม เน้นด้วยรูปร่าง เน้นรูปร่าง