สมการ            

 

 

                            ……….........................       โดยนางสุกัญญา  ยิ่งยง

สิ่งที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับสมการ  คือการหาคำตอบของสมการ  ซึ่งการหาคำตอบของ

สมการก็คือ  การหาจำนวนใด ๆ ที่เมื่อนำไปแทนตัวแปรในสมการแล้วทำให้สมการ

เป็นจริง

ในการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการหาคำตอบของสมการ  นักเรียนจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติการเท่ากันบางประการ  ดังต่อไปนี้

 

ให้   a,b  และ  c  แทนจำนวนใดๆ

1.ถ้า   a = b   แล้ว a + c = b +c     (คุณสมบัติของการบวก)

2.ถ้า  a = b แล้ว  a x c = b x c              (คุณสมบัติของการคูณ)

3.ถ้า  a = b แล้ว  b = c แล้ว a = c    (คุณสมบัติของการถ่ายทอด)

4.ถ้า  a = b แล้ว b = a                  (คุณสมบัติสมมาตร)

5.      a x b = b x a                   (คุณสมบัติการสลับที่ของการคูณ)

6.      a + b = b + a                  (คุณสมบัติของการสลับที่ของการบวก)

7.( a + b) + c       = a + (b + c)        (คุณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวก)

8.(a x b) x c  = a x (b x c )             (คุณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการคูณ)

9. a(b+c)       = ab + ac           (คุณสมบัติของการแจกแจง)

      (a + b)c   = ac + bc