__   ความยาว   พื้นที่   และปริมาตร __

                                                                    โดย นางสุกัญญา  ยิ่งยง

 

การเขียนรูปให้มีขนาดเล็กกว่าของจริง  โดยใช้มาตราส่วน  เรียกว่า

การย่อส่วน  ถ้าจะรู้ขนาดที่แท้จริง  ต้องอ่านจากมาตราส่วนกำกับไว้

       เช่น  มาตราส่วน  1  .. : 1 เมตร   หมายความว่า  ถ้าความยาว

ในแผนผังเท่ากับ 1.. ความยาวจริงเท่ากับ  1  เมตร

       มาตราส่วน  1: 1,000     หมายความว่า   ความยาวในแผนผังเท่ากับ

1 หน่วย  ความยาวจริงเท่ากับ  1,000  หน่วย

 

สูตรในการหาพื้นที่

พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า             =   ความกว้าง  ความยาว

พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส             =   ความยาวของด้าน ความยาวของด้าน

พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู     =     ผลบวกของความยาวของด้านคู่ขนานสูง

พื้นของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน     =   ความยาวของฐาน  ความสูง

พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม         =   ความยาวของฐาน  ความสูง

พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมใดๆ              =  ความยาวของเส้นทแยงมุม ผลบวก

            ความยาวของเส้นกิ่ง