จำนวนนับ 


โดย นางสุกัญญา  ยิ่งยง

                                       jjjjjjjjj

 

เราเรียกเลข   1,2,3ว่าจำนวนนับ

จำนวนนับ  a  หารจำนวนนับ b ลงตัว  เมื่อมีจำนวนนับ  c  ซึ่งทำให้  b = ac

เช่น    2  หาร  16  ลงตัวเพราะ  16 = 2 x 8

          5  หาร  35  ลงตัวเพราะ  35  = 5 x 7

        ตัวประกอบ   ของจำนวนนับ  a คือ  จำนวนนับที่หารจำนวนนับ a ลงตัว

       เราเรียก       2  เป็นตัวประกอบของ  16  เพราะ  2  นำไปหาร  16  ได้ลงตัว

5     เป็นตัวประกอบของ  35  เพราะ  5  นำไปหาร  35  ได้ลงตัว

ตัวอย่าง          จงหาตัวประกอบที่เป็นจำนวนบวกของ  18

วิธีทำ        18 = 1 x 8

              18 = 2 x 9

              18 = 3 x 6

       นั่นคือ  1,2,3,6,9,18   เป็นจำนวนบวกที่หาร  18  ลงตัว  เพราะฉนั้น

ตัวประกอบของ  18  คือ  1,2,3,6,9,18 

จำนวนนับ a ซึ่ง a   ไม่เท่ากับ 1 และมีตัวประกอบเพียง  2  ตัว  คือ  1  และ a

เรียกว่าจำนวนเฉพาะ

             ตัวอย่าง

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

11    12    13    14    15    16    17    18    19    20

21    22    23    24    25    26    27    28    29    30

31    32    33    34    …

                     ตัวเลขสีชมพู  เป็นจำนวนเฉพาะทั้งสิ้น