1.จำนวนเต็มบวกคูณจำนวนเต็มบวก  ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวก

2.จำนวนเต็มลบคูณจำนวนเต็มลบ  ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวก

3.จำนวนเต็มบวกคูณจำนวนเต็มลบ  หรือ จำนวนเต็มลบคูณ

   จำนวนเต็มบวก  ผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบ