ตัวหารร่วมมาก 

 


                                                โดย นางสุกัญญา  ยิ่งยง

 

จำนวนนับที่หารจำนวนนับสองจำนวนลงตัว  จะเรียกจำนวนนับนั้นว่า  ตัวประกอบร่วม   ของจำนวนนับทั้งสองนั้น

ตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับสองจำนวนใดๆ

      เรียกว่า  ตัวหารร่วมมากที่สุด  หรือ  ห.ร.ม. ของจำนวนนับทั้งสองนั้น

                                      พิจารณา

ตัวประกอบของ  12  ได้แก่  1,2,3,4,6 และ 12

      ตัวประกอบของ  16  ได้แก่  1,2,4,8 และ 16

      จำนวนที่หารทั้ง  12  และ  16  ลงตัว  ได้แก่  1,2,และ 4 เรียก

      1,2,4  ว่า ตัวหารร่วมมาก  หรือตัวประกอบร่วมของ  12  และ  16

      และจะเห็นว่า  ในจำนวน  ตัวประกอบร่วม ของ 12 และ 16  นั้น

      4 จะมีค่ามากที่สุด จึงเรียกว่า  4  เป็นตัว ห.ร.ม. ของ 12 และ 16