ตัวคูณร่วมน้อย 


                                                                                       

                                                    โดย นางสุกัญญา  ยิ่งยง

      จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่มีจำนวนนับสองจำนวนใด ๆ เป็น

ตัวประกอบ จะเรียกจำนวนนับนั้นว่า  ตัวคูณร่วมน้อยที่สุด 

หรือ ค.ร.น. ของจำนวนนับทั้งสองนั้น

      การหา ค.ร.น. ของจำนวนนับสองจำนวนใด ๆ ทำได้ดังนี้

         หา ค.ร.น. ของ 12  และ  16  โดยเลือกจากจำนวนที่มี  12

         และ  16  เป็นตัวประกอบ

      จำนวนนับที่มี 12 เป็นตัวประกอบ ได้แก่  12,24,36,48,60…

      จำนวนนับที่มี 16 เป็นตัวประกอบ ได้แก่  16,32,48,64,80…

48เป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่มี  12  และ  16  เป็นตัวประกอบ

ดังนั้น  ค.ร.น. ของ  12 และ 16  คือ  48

ข้อสังเกต

 ห.ร.ม. ของ 12 และ 16 คือ 4

 ค.ร.น. ของ 12 และ 16 คือ 48


ผลคูณของจำนวนนับทั้งสองคือ  12 x 16 = 192


ผลคูณของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ 12 และ 16 คือ 4 x48 = 192

A           สรุปได้ว่า  ผลคูณของจำนวนนับทั้งสองเท่ากับผลคูณของ

 ห.ร.ม.และ ค.ร.น. ของจำนวนนับทั้งสองนั้น A