วิชา... (ค 3111...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...1
เรื่องสมบัติของหนึ่ง ... จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สุกัญญา ยิ่งยง.. โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. 1x29=
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. (-a)x1=
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. 1xh=
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. (-13)+1=
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. 1 x (p+i) =
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)