วิชา..คณิตศาสตร์. (รหัส.ค 3111..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..1
เรื่อง .ห.ร.ม. และ ค.ร.น. จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ.สุกัญญา ยิ่งยง .. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ห.ร.ม. ของ 20 และ 28 คือ
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. ห.ร.ม. ของ 18,24 และ 42 คือ
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. ค.ร.น. ของ 10,24 และ 30 คือ
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. ค.ร.น. ของ 20 และ 30 คือ
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. ค.ร.น. ของ 16,20,24 คือ
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)