วิชา ช่างถนอมอาหาร (รหัส 0164) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง หลักการถนอมอาหาร จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. ศุณิษา สุพรม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การถนอมอาหาร หมายถึงข้อใด ?
   ก. การปรุงแต่งอาหารให้ได้รสชาดที่แปลกใหม่
   ข. การปรุงแต่งอาหารให้ได้ลักษณะที่แปลกไปกว่าเดิม
   ค. การยืดระยะเวลาการเก็บอาหารชนิดนั้น
   ง. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 2)
ข้อใดเป็นการถนอมอาหาร ?
   ก. แกงเผ็ด
   ข. ไข่เค็ม
   ค. แกงจืด
   ง. ไข่ลูกเขย

ข้อที่ 3)
อาหารที่นำมาถนอม สารที่ใช้ส่วนมากคือข้อใด ?
   ก. เกลือ
   ข. น้ำตาล
   ค. น้ำปลา
   ง. ข้อ ก. และ ข้อ ข. ถูก

ข้อที่ 4)
เชื้อโรคในข้อใด ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย ?
   ก. เชื้อรา
   ข. เชื้อจุลินทรีย์
   ค. เชื้อแบคทีเรีย
   ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5)
การถนอมอาหารที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดคือข้อใด
   ก. การดอง
   ข. การเชื้อม
   ค. การรมควัน
   ง. การฉายรังสี