วิชา ช่างถนอมอาหาร (รหัส ช 0164) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง อาหารที่นำมาถนอมได้ถูกต้องตามฤดูกาล จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. ศุณิษา สุพรม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
อาหารที่นำมาถนอมควรเป็นอย่างไร ?
   ก. อาหารที่มีตามฤดูกาล
   ข. อาหารจำพวกผัก
   ค. อาหารจำพวกผลไม้
   ง. อาหารจำพวกเนื้อสัตว์

ข้อที่ 2)
ถ้าต้องการถนอมอาหาร "มะยมเชื่อม" จำต้องทำในช่วงเดือนใด ?
   ก. กรกฎาคม - สิงหาคม
   ข. ตุลาคม - พฤศจิกายน
   ค. ธันวาคม - มกราคม
   ง. กุมพันธ์ - มีนาคม

ข้อที่ 3)
มะเขื่อเทศมีมากในช่วงเดือนใด ?
   ก. มกราคม
   ข. กุมภาพันธ์
   ค. เมษายน
   ง. มิถุนายน

ข้อที่ 4)
มะม่วงดิบมีมากในช่วงเดือนใด ?
   ก. กุมภาพันธ์
   ข. มิถุนายน
   ค. กรกฎาคม
   ง. สิงหาคม

ข้อที่ 5)
พุทรามีมากในช่วงเดือน
   ก. กุมภาพันธ์ - มีนา
   ข. พฤษภาคม - มิถุนายน
   ค. สิ่งหาคม - กันยายน
   ง. ตุลาคม - พฤศจิกายน