เรื่องที่  5  พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัฐไทย


                         รัฐไทยที่อยู่ในดินแดนประเทศไทยปัจจุบัน กว่าจะเป็นรัฐไทยที่ถาวร ได้เคยผ่านการช่วงชิง การเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลของรัฐเพื่อนบ้าน ดังราบละเอียดต่อไปนี้
                          5.1  อาณาจักรพม่า 
                                ประเทศไทยมีดินแดนติดต่อกับประเทศพม่า  และมีความสัมพันธ์ทั้งทางด้านการค้า และการสงครามมาอย่างยาวนาน  ตั้งแต่ครั้ง กรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  และยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีในปัจจุบันที่มีการติดต่อค้าขายตามแนวชายแดนมากกว่าการแย่งชิงดินแดน ระหว่างกัน
                                 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าจะมีลักษณะการเข้าช่วงชิงดินแดน  การทำศึกสงครามระหว่างกันมาตลอด ส่วนใหญ่พม่าจะโจมตีกรุงศรีอยุธยา ทำให้เกิดการเสียกรุง  2  ครั้ง  คือ ปี พ.ศ. 2112  และ ปี พ.ศ. 2310  โดยเฉพาะครั้งที่กรุงศรีอยุธยาหมดฐานะจากการเป็นเมืองหลวงของไทย  โดยเฉพาะรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับพม่าจะมีลักษณะเป็นประเทศคู่สงคราม  ทไให้กรุงศรีอยุธยาและพม่าต้องสูญเสียไพร่พลทรัพย์สินจำนวนมาก
                                   ในสมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  เป็นระยะที่สร้างเมือง   แต่ก็มีการสู้รบกับประเทศพม่าตลอดกรุงธนบุรี  จนถึงรัชกาลที่ 1  ไทยทำสงครามกับพม่าถึง  8  ครั้ง  ครั้งสำคัญ คือ  สงครามเก้าทัพ  เมื่อ พ.ศ. 2328  และสิ้นสุดลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่ออังกฤษ เข้ามาแทรกแซงในพม่าต้องตกเป็นเมืองขึ้น ของอังกฤษ
                            5.2  อาณาจักรลาว
                                    ประเทศไทยและลาวมีความสัมพันธ์กันมาอย่างช้านาน  เปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้อง  เพราะมีอารยธรรมที่ใกล้เคียงกัน ทั้งทาง ด้านภาษา  วิถีชีวิตความเป็นอยู่  รวมทั้งในอดีตที่มีการเจริญสัมพันธไมตรีในแต่ละยุคสมัยต่อกันอย่างมั่นคงเสมอมาจนปัจจุบัน
                                    ประเทศไทยได้มีความสัมพันธ์กัประเทศลาวเพราะมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาทั้ง 2  ประเทศที่ได้อพยพลงมาทางลุ่มน้ำโขงด้วยกัน  แต่ได้แยกย้ายไปตั้งอาณาจักร  สมัยกรุงศรีอยุธยา ลาวกับไทยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นส่วนใหญ่  บางครั้งเป็นอิสระ บางครั้งก็ขึ้นกับไทย  เมื่อไทยรบพม่า ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระไชยเชษฐาแห่งอาณาจักรล้านช้างก็เป็นมิตรกับกรุงศรีอยุธยา โดยการส่งกองทัพล้านช้างมาช่วย  อาณาจักรล้านช้างได้อยู่ ูในการปกครองของไทย ในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี  เมื่อยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์ เมื่อ พ.ศ. 2319  ไทยได้เมืองลาวทั้งหมดมาขึ้นกับไทย  อาทิเช่น  หลวงพระบาง  สิสองจุไทย  จำปาศักดิ์  เป็นต้น  ไทยได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานไว้ที่กรุงธนบุรี  เมื่อมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว  ฝรั่งเศสได้เข้ามามีอิทธิพลในอินโดจีนรวมทั้งในประเทศลาวด้วย  จนไทยเสียดินแดนอาณาจักรลาว ทั้งหมดให้กับประเทศฝรั่งเศสในเวลาต่อมา
                                        5.3  อาณาจักรเขมร
                                                    อาณาจักรเขมรมีอิทธิพลต่อประเทศไทยในหลาย ๆ ด้านตั้งแต่ครั้งอดีต  อาทิเช่น  ศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม  ซึ่งเป็น ร่องรอยความเจริญในอดีตของอาณาจักรขอม หรือเขมรที่ส่งให้เห็นถึงปัจจุบัน   เขมรมีความสัมพันธ์กับไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ   ไทยได้รับวัฒนธรรม หลายอย่างมาจากเขมร  อาทิเช่น  ด้านความเชื่อ  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา  โดยที่เขมรก็ได้รับอิทธิพลจากอินเดียอีกทอดหนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา  เขมรได้ทำสงครามกับไทยหลายครั้งและเคยเป็นเมืองขึ้นของไทย  แต่ในปี พ.ศ. 2406  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว  ฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพล ในดินแดนอินโดจีน  และได้ครอบครองประเทศเขมร  ตามสนธิสัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศส  เมื่อ ปี พ.ศ. 2410
                                           5.4  อาณาจักรมลายู
                                                    ประเทศไทยมีดินแดนติดต่อกันกับมลายู  หรือมาเลเซียปัจจุบัน  และครั้งหนึ่งในอดีตดินแดนนี้เคยติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  รวมทั้งเคยเป็นเมืองในปกครองของไทยมาก่อนที่จะถกคืนกลับไป  หลังจากประเทศตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนแถบนี้
                                                    ในสมัยกรุงสุโขทัยได้ครอบครองดินแดนมลายู  เช่น ไทรบุรี  กลันตัน  ตรังกานู  ปัตตานี  เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า   ในปี พ.ศ. 2310  หัวเมืองทางแหลมมลายูต่างก็ตั้งตัวเป็นอิสระ  ใน พ.ศ. 2328  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  โปรดให้กองทัพไทยไปตีไทรบรี  ปัตตานีคืนมาเป็นเมืองขึ้นของไทย  ส่วนกลันตัน ตรังกานูก็เข้ามาสวามิภักดิ์ให้กับไทย ไทยได้จัดระบบการปกครองหัวเมืองมลายูใหม่ เช่น ในสมัยรัชกาลที่ 2  ได้แบ่งหัวเมืองปัตตานีออกเป็น  7  หัวเมือง  ปัตตานี  ตรังกานู ขึ้นกับเมืองสงขลา  เมืองนครสรีธรรมราช เป็นผู้ดูแลไทรบุรี  กลันตันมาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ  ต่อมาประเทศอังกฤษได้เข้ามามีอิทธิพลในแหลมมลายู  เพื่อหาเมืองเก่าทำการค้า    ฟรานซิส  ไลต์ (Francis  Light) แห่งบริษัทอินเดียตะวันออก  มาขอเช่า เกาะหมาก(ปีนัง)  ในปี พ.ศ.  2329  จากไทรบุรี  และได้แทรกแซงมลายูตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  โดยได้ส่ง  จอห์น  ครอว์เฟร์ด(John  Crawfurd)  เข้ามาเจรจา ขอให้เมืองไทรบุรี เป็นอิสระจากไทยในสมัยรัชกาลที่ 2  และประเทศไทยที่ต้องเสียเมืองขึ้นในมลายูให้กับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 5  ดังกล่าว