การเลี้ยวเบนของคลื่น

 

            เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวาง  คลื่นส่วนที่กระทบสิ่งกีดขวางจะสะท้อนกลับคลื่นบางส่วนที่ผ่านไปได้จะสามารถแผ่จากขอบของสิ่งกีดขวางเข้าไปทางด้านหลังของสิ่งกีดขวางนั้น คล้ายกับคลื่นเคลื่อนที่อ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นได้  เรียกว่า  การเลี้ยวเบนของคลื่น

การเลี้ยวเบนของคลื่นน้ำผ่านช่องเดี่ยว

 

เมื่อคลื่นน้ำหน้าตรงตกกระทบสิ่งกีดขวางที่มีช่องเดี่ยวกว้าง   d    จะเกิดการเลี้ยวเบน

เมื่อหน้าคลื่นที่ผ่านช่องเดี่ยวไปได้นั้นทุก ๆ จุดจะทำหน้าที่เสมือนเป็นจุดกำเนิดคลื่น กระจายคลื่นไปเสริมกันหรือหักล้างกัน เกิดเป็นแนวบัพและแนวปฏิบัพ

                                   

                                                                    

                                   

สูตรการคำนวณหาแนวบัพ

                                                d sin q     =  nl 

 

                                    สูตรการคำนวณหาแนวปฏิบัพ

                                                d sin q  =  ( n + )l