1.1  การเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำผ่านช่องเปิดคู่

 

เมื่อคลื่นผิวน้ำหน้าตรงตกกระทบช่องเปิดคู่ ซึ่งมีระยะห่างระหว่างช่องเปิดคู่เป็น  d  คลื่นที

เลี้ยวเบนผ่านช่องเปิดทั้งสองจะมีหน้าคลื่นเป็นรูปวงกลม และเกิดการแทรกสอดกันเช่นเดียวกับการแทรกสอดของคลื่นวงกลมจากแหล่งกำเนิด   S1  และ  S2  

 

            สูตรการคำนวณหาแนว

                    ปฏิบัพ   (   A )    d sin q  = nl 

                                 บัพ  (  N )      d sin q   = ( n -  )l