คลื่นคืออะไร

            ในระบบใดๆ ก็ตาม ในธรรมชาติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะสมดุล ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่งในระบบอันเกิดจากการรบกวนอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถแพร่ขยายไปยังส่วนอื่นๆของระบบนี้ อาจเรียกการแพร่ขยายไปของการเปลี่ยนแปลงนี้ว่า คลื่น 

เช่น การใช้มือจุ่มน้ำในขัน ในตุ่ม ในสระ ในแม่น้ำลำคลอง หรือขว้างวัตถุลงไปในน้ำ เราจะมองเห็นผิวน้ำกระเพื่อม แล้วแผ่เป็นวงกลมออกไปโดยรอบซึ่งลักษณะนี้ว่า  คลื่นน้ำเกิดขึ้นบนผิวน้ำ

การจำแนกคลื่น

เราสารถจำแนกได้หลายวิธี เช่น

1.      จำแนกคลื่นตามความจำเป็นของการใช้ตัวกลางในการแผ่ โดยแบ่งได้  2 ชนิดคือ

1.1  คลื่นกล  (  Mechanical Wave )  เป็นคลื่นที่จำเป็นต้องอาศัยตัวกลางในการแผ่ คลื่น

ประเภทนี้ได้แก่  คลื่นน้ำ  คลื่นน้ำในเส้นเชือก  คลื่นเสียง

            1.2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (  Electromagnetic  Wave )  เป็นคลื่นที่เกิดจากการเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าในทิศทางตั้งฉากซึ่งกันและกัน เช่น คลื่นวิทยุ  เรดาร์  ไมโครเวฟ  แสง รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีเอกซ์

2.      จำแนกคลื่นตามลักษณะของการสั่นของแหล่งกำเนิดหรือตามลักษณะ

การแผ่ การจำแนกประเภทนี้ แบ่งคลื่นออกได้  2  ชนิด

2.1  คลื่นตามขวาง ( Transverse  Wave )  เป็นคลื่นที่มีทิศทางการ

สั่นของตัวกลางหรือทิศทาง ตั้งฉากกับทิศทางการแผ่ ( ทิศทางการเคลื่อนที่

ของคลื่น ) เช่น คลื่นในเส้นเชือก  คลื่นน้ำ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นตามขวาง

อาจมีทั้งคลื่นกลและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้

2.2  คลื่นตามยาว ( Longitudinal  Wave  )  เป็นคลื่นที่มีทิศทางการสั่น

ของตัวกลางอยู่ในแนวขนานกับการเคลื่อนที่ของคลื่น เช่น คลื่นเสียง คลื่นที่เกิดจาก

การอัดและการขยายตัวในขดลวดสปริง และคลื่นตามยาวทุกชนิดจะเป็นคลื่นกลทั้งสิ้น

3.      จำแนกตามความต่อเนื่องของแหล่งกำเนิดแบ่งออกได้  2 ชนิด

3.1  คลื่นดล  (  PuLse  Wave ) เป็นคลื่นที่เกิดจากแหล่งกำเนิดสั่น หรือรบกวนตัวกลางเป็น

ช่วงเวลาสั่นๆ แผ่ออกไปจำนวนน้อยๆ เพียง 1 หรือ 2 คลื่น  เช่นการนิ้วจุ่มที่ผิวน้ำเพียงครั้งหรือ 2 ครั้ง

            3.2 คลื่นต่อเนื่อง ( Continuous  Wave ) เป็นคลื่นที่เกิดจากแหล่งกำเนิดสั่น หรือรบกวนตัวกลางอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดคลื่นแผ่ออกไปเป็นขบวนอย่างต่อเนื่อง เช่นการเกิดคลื่นผิวน้ำเนื่องจากแหล่งกำเนิดติดกับมอเตอร์ หรือการสบัดเชือกอย่างต่อเนื่อง