ส่วนประกอบของคลื่น

 

            เมื่อพิจารณาลักษณะขอคลื่นน้ำ หรือคลื่นบนเส้นเชือกอย่างต่อเนื่อง ที่เกิดจากแหล่งกำเนิดสั่นอย่างสม่ำเสมอ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตำแหน่งต่างๆ ของตัวกลาง ( ผิวน้ำ หรือเส้นเชือก  ) โดยจะขยับขึ้น

จะประกอบด้วย

1.      สันคลื่นหรือยอดคลื่น ( Crest )  คือ ตำแหน่งที่มีการกระจัดบวกมากที่สุด เหนือระดับปกติ

2.      ท้องคลื่น (  Trough ) คือ ตำแหน่งที่มีการกระจัดลบมากที่สุดต่ำกว่าระดับปกติ

3.      แอมพลิจูด  (  Ampiltudw  ; A )  คือ การกระจัดสูงสุดของคลื่นจากระดับปกติหรือความสูงของสันคลื่นหรือความสูงของท้องคลื่นจากระดับปกติแอมพลิจูดอาจเรียกว่า ช่วงกว้างของคลื่น

4.      ความยาวคลื่น  (  Wavelength ; l  ) คือ ความยาวของคลื่น  1  ลุกคลื่นหรือเป็นระยะห่างจากสันคลื่นถึงสันคลื่นที่ติดกัน หรือ ระยะห่างจากท้องคลื่นถึงท้องคลื่นที่ติดกัน

5.      คาบ  ( period ;  T )  คือ เวลาที่จุดใดๆ บนตัวกลางสั่นครบ  1 รอบหรือเป็นเวลาที่เกิดขึ้น 1 ลูก หรือเวลาที่คลื่นไปได้ไกล  1  ลูกคลื่น  คาบมีหน่วยเป็นวินาทีต่อลูก หรือ วินาที (s )

6.      ความถี่  (  frequency;  f )  คือ จำนวนลูกคลื่นที่เกิดขึ้นใน  1  หน่วยเวลา หรือจำนวนลูกคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านจุดคงที่ในเวลา  1  หน่วย และความถี่ของคลื่นจะมีค่าเท่ากับความถี่ของการสั่นของแหล่งกำเนิด  โดยแหล่งกำเนิดสั่นครบ  1  รอบจะเกิดคลื่น  1  ลุก  ความถี่มีหน่วยเป็นลูกคลื่นต่อวินาที  รอบต่อวินาที หรือ   Hertz ( HZ)