วิชาพระพุทธศาสนา (รหัส ส0413) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่6
เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนา จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. สุเกียรติ บัวแก้ว โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ข้อใดเป็น " ปัจฉิมโอวาท " ของพระพุทธเจ้า
   ให้ตั้งอยู่ในความดี
   ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
   ให้ตั้งอยู่ในธรรม
   ให้ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำใจให้ผ่องใส

 2. ข้อใดเป็นความหมายที่สมบูรณ์ที่สุดของความไม่ประมาท
   การรู้จักใช้เหตุผล
   การสำรวมกิริยาและวาจา
   การใช้สติปัญญาโดยมีสติควบคุม
   การอยู่โดยมีสติกำกับตลอดเวลา

 3. ศาสนามีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างไร
   เป็นที่พึ่งทางใจ
   เป็นที่ชี้นำวิถีชีวิต
   เป็นที่ชี้แนะพิธีกรรม
   เป็นที่ชี้แนวทางในวิญญาน

 4. สุตมยปัญญา ต้องอาศัยสิ่งใดประกอบกัน
   สติ การฟัง
   สติ การคิด
   สมาธิ ความสงบ
   ปัญญา การกระทำ

 5. หลักธรรมทิศ 6 มุ่งประโยชน์สุขแก่บุคคลและสังคมอย่างไร?
   ช่วยเกื้อกูลสังคม
   ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
   กำหนดให้บุคคลในสังคมมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน
   ช่วยเหลือผู้อืนที่อ่อนแอกว่า