วิชาพระพุทธศาสนา (รหัส ส 0413) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่องหลักธรรมทางศาสนา จำนวน 5 ข้อ
โดยอาจารย์สุรเกียรติ บัวแก้ว โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. " อธิษฐานธรรม 4 " ประกอบด้วยอะไรบ้าง
   เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
   ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา
   ปํญญา สัจจะ จาคะ อุปสมะ
   ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

 2. ความหลุดพ้นจากอำนาจกิเลส เราเรียกว่าอย่างไร
   วิมุตติ
   จิตตวิสุทธิ์
   ทิพพโสต
   สมาธิขันธ์

 3. ข้อใดตรงกับความหมายของอุปสมะ
   จิตสงบ ทำให้มีพลัง
   ความขยันนำไปสู่ความสำเร็จ
   ละเว้นความชั่ว กระทำแต่ความดี
   ความตั้งใจจริง จะพบแต่ความเจริญ

 4. ตามทรรศนะของพระพุทธศาสนา อะไรเป็นแรงกระตุ้นให้มนุษย์คิดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
   สังขาร
   ตัณหา
   เวทนา
   อุปทาน

 5. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดแสดงแสดงธรรมชาติมนุษย์ที่แท้จริงตามคำสอนในอริยสัจ 4
   ชีวิตเหมือนสายลม แสงแดด ผันแปรได้ไม่แน่นอน
   ชีวิตเหมือนข้างขึ้นข้างแรม มีสุขบ้างทุกข์บ้างสลับกันไป
   ชีวิตเหมือนพยับแดด หรือเหมือนฟองน้ำ ไม่ยั่งยืน หาแก่นสารมิได้
   ชีวิตเป็นสิ่งประหลาดมหัศจรรย์ เกิดขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันทำลายธรรมชาติ