วิชาพระพุทธศาสนา (รหัส ส 0413) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่องหลักธรรมทางศาสนา จำนวน 5 ข้อ
โดยอาจารย์สุรเกียรติ บัวแก้ว โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. " แต่ไหนแต่ไรมา คนไทยน้ำใจกว้าง พร้อมที่จะให้โอกาสคนอื่น และฟังความเห็นของเขา เพราะเรามักใช้ปัญญา ขบคิดไตร่ตรองหาเหตุผลก่อ    คบบัณทิต
   ตั้งตนไว้ชอบ
   ว่าง่ายไม่มีทิฐิ
   เคารพผู้ที่ควรเคารพ

 2. บุคคลลักษณะใดที่จัดเป็นสมณะ
   ผู้ที่บวชแล้ว
   ผู้ที่เป็นใหญ่
   ผู้มีคุณธรรม
   ผู้มีสุภาพเรียบร้อย

 3. สิ่งใดสำคัญที่ควรคำนึงเมื่อพบปะสมณะได้แก่เรื่องใด ?
   สำรวมกาย วาจา
   ความเคารพเลื่อมใสใจจริง
   การใช้น้ำเสียงนุ่มนวล
   การรู้จักกาละเทศะ

 4. ธรรมขั้นพื้นฐานที่จะช่วยไม่ให้จิตใจเศร้าหมองคืออะไร
   ขันติ - โสรัจจะ
   หิริ - โอตตัปปะ
   กตัญญูกตเวที
   สิต- สัมปชัญญะ

 5. ข้อใดเป็นลักษณะพื้นฐานของคนว่าง่าย
   ไม่ถือตัว
   ไม่ประมาท
   ไม่หวั่นไหว
   ไม่คบคนพาล