วิชาพุทธศาสนา (รหัส ส0413 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่องพระสงฆ์และการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สุรเกียรติ บัวแก้ว โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ปัจจุบันคณะสงฆ์ไทยแบ่งออกเป็น 2 นิกายคือข้อใด
   สายวัด - สายป่า
   หินยาน - มหายาน
   คันถฤก - วิปัสสนาฤก
   ธรรมยุติกนิกาย - มหานิกาย

 2. จุดประสงค์ของการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 คืออะไร
   เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
   มีกฏหมายเพื่อคุ้มครองดูแลพระสงฆ์
   เกิดความสามัคคีและความเสมอภาค
   เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 3. การมอบสิ่งของให้พระสงฆ์ด้วยกิริยาน้อมน้อมด้วยมือทั้งสองเรียกว่าอะไร ?
   ประเคน
   อาราธนา
   สมาทาน
   ถวายทาน

 4. ข้อใดเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
   สร้างศาสนทายาทไว้สืบศาสนา
   ฝึกสมาธิ
   ปฏิบัติตามพระวินัย
   ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม

 5. คำกล่าวที่ว่าพระสงฆ์เป็นกัลยาณมิตร หมายความว่าอย่างไร
   ผู้ที่ควรแก่การคบค้าสมาคม
   ผู้ชี้แนะและปลูกฝังคุณธรรม
   ผู้ที่พึ่งพาอาศัยได้
   ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น