วิชาพุทธศาสนา (รหัส l 0413 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง พุทธสาวกพุทธสาริกาและชาวพุทธตัวอย่าง จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สุรเกียรติ บัวแก้ว โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ในการส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกนั้นพระพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์สำคัญข้อใด
   เพื่อความมั่นคงแห่งศาสนา
   เพื่อประโยชน์และความสุขแก่มหาชน
   เพื่อประกาศความเป็นพระพุทธเจ้าให้สมบูรณ์
   เพื่อประกาศคำสอนให้เป็นที่ยอมรับกว้างขวาง

 2. การบำเพ็ญประโยชน์ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้า เรียกว่า อย่างไร ?
   พุทธปฏิมา
   พุทธบริษัท
   พุทธจริยา
   พุทธัตถจริยา

 3. การที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสด้วยตนเอง และให้ผู้อื่นตรัสมารู้มาได้ เรียกว่าอะไร ?
   พระอริยะเจ้า
   พระอนุพุทธธะ
   พระปัจเจกพุทธะ
   พระสัมมาสัมพุทธะ

 4. " นาคเสน" มีความหมายว่าอย่างไร ?
   เป็นผู้มีมีปัญญามาก
   มีความบริสุทธิ์
   เป็นผู้เรียนศิลปวิทยามาก
   เป็นผู้มีความอดทน

 5. พุทธสาวกท่านใด ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในการถวายทานอันประณีต
   พระนาคเสน
   พระเจ้าพิมพิสาร
   พระเจ้ามหานามะ
   พระภัทากุณฑลเกสีเถรี