วิชา..ภาษาไทย. (รหัส...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..๖.
เรื่องสำนวนคำ. จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ. .สุรางค์ จันทราภรณ์. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
สำนวนข้อใดมีที่มาจากขนบธรรมเนียมประเพณี
   ก.ปล้ำผีลุกปลุกผีนั่ง
   ข.ดำเหมือนจรกา
   ค.ตีวัวกระทบคราด
   ง.ขนทรายเข้าวัด

ข้อที่ 2)
๒.สำนวนใดมีลักษณะการใช้คำตรงข้าม
   ก.กินเหมือนหมูอยู่เหมือนหมา
   ข.กินบนเรือนขี้บนหลังคา
   ค.กำแพงมีหูประตูมีช่อง
   ง.กลับหน้ามือเป็นหลังมือ

ข้อที่ 3)
๓.สำนวนใดไม่มีสัมผัส
   ก.จับต้นชนปลาย
   ข.จับแพะชนแกะ
   ค.ตกล่องปล่องชิ้น
   ง.กล้านักมักเสีย

ข้อที่ 4)
๔."หน้าไหว้หลังหลอก" มีความหมายเข้าได้กับสำนวนใดมากที่สุด
   ก.กินที่ลับไขที่แจ้ง
   ข.ปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ
   ค.น้ำขุ่นไว้ใน น้ำใสไว้นอก
   ง.รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี

ข้อที่ 5)
๕."ทุกสิ่งสงบไปแล้ว เธอไม่ควร……ให้มันวุ่นวายขึ้นมากอีก" ควรเติมสำนวนใด
   ก.เอาเท้าราน้ำ
   ข.กวนน้ำให้ขุ่น
   ค.ขุดบ่อบ่อปลา
   ง.โง่เง่าเต่าตุ่น