วิชา..ภาษาไทย. (รหัส...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..๖.
เรื่อง คำสมาส. จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ. .สุรางค์ จันทราภรณ์. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
๕."ทุกสิ่งสงบไปแล้ว เธอไม่ควร……ให้มันวุ่นวายขึ้นมากอีก" ควรเติมสำนวนใด
   ก.เอาเท้าราน้ำ
   ข.กวนน้ำให้ขุ่น
   ค.ขุดบ่อบ่อปลา
   ง.โง่เง่าเต่าตุ่น

ข้อที่ 2)
๒.สำนวนใดมีลักษณะการใช้คำตรงข้าม
   ก.กินเหมือนหมูอยู่เหมือนหมา
   ข.กินบนเรือนขี้บนหลังคา
   ค.กำแพงมีหูประตูมีช่อง
   ง.กลับหน้ามือเป็นหลังมือ

ข้อที่ 3)
๓.สำนวนใดไม่มีสัมผัส
   ก.จับต้นชนปลาย
   ข.จับแพะชนแกะ
   ค.ตกล่องปล่องชิ้น
   ง.กล้านักมักเสีย

ข้อที่ 4)
๔."หน้าไหว้หลังหลอก" มีความหมายเข้าได้กับสำนวนใดมากที่สุด
   ก.กินที่ลับไขที่แจ้ง
   ข.ปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ
   ค.น้ำขุ่นไว้ใน น้ำใสไว้นอก
   ง.รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี

ข้อที่ 5)
๕."ทุกสิ่งสงบไปแล้ว เธอไม่ควร……ให้มันวุ่นวายขึ้นมากอีก" ควรเติมสำนวนใด
   ก.เอาเท้าราน้ำ
   ข.กวนน้ำให้ขุ่น
   ค.ขุดบ่อบ่อปลา
   ง.โง่เง่าเต่าตุ่น

ข้อที่ 6)
๖."เธออยู่เฉย ๆ ดีกว่า อย่าลดตัวไปตอบโต้กับเขาเลย เหมือน…." ควรเติมสำนวนใด
   ก.มากหมอมากความ
   ข.ตายประชดป่าช้า
   ค.ขิงก็รา ข่าก็แรง
   ง.เอาพิมเสนไปแลกเกลือ

ข้อที่ 7)
๗.สำนวนใดมีความหมายไม่สอดคล้องกับสำนวนอื่น
   ก.เก็บหอมรอมริบ
   ข.เก็บเล็กผสมน้อย
   ค.เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
   ง.เก็บดอกไม้ร่วมต้น

ข้อที่ 8)
๘.สำนวนใดมีความหมายใกล้เคียงกับสำนวน "หน้าเนื้อใจเสือ"
   ก.ปากว่าตาขยิบ
   ข.ปากหอยปากปู
   ค.ปากหวานก้นเปรี้ยว
   ง.ปากปราศรัย ใจเชือดคอ

ข้อที่ 9)
๙.สำนวนใดหมายถึงผู้มีเล่ห์เหลี่ยมมาก
   ก.สวมหน้ากาก
   ข.สิบแปดมงกุฎ
   ค.ลิ้นไม่มีกระดูก
   ง. หัวมังกุ ท้ายมังกร

ข้อที่ 10)
๑๐.ข้อใดใช้สำนวนไม่ถูกต้อง
   ก.เกิดเป็นผู้หญิงต้องรู้จักรักนวลสงวนตัว
   ข.หนุ่มสาวคู่นี้เหมาะสมกันราวกิ่งทองใบหยก
   ค.รักกันชอบกันก็ควรจะเข้าตามตรอกออกตามประตู
   ง.พ่อแม่ก็หวังฝากเนื้อฝากตัวไว้กับลูก ให้ลูกดูแลยามแก่เฒ่า

ข้อที่ 11)
๑.ข้อใดเป็นลักษณะของคำสมาส
   ก.คำไทยประสมกันตั้งแต่ ๒ คำขึ้นไป
   ข.คำประสมที่มาจากภาษาบาลีและคำไทย
   ค.คำที่ประสมคำบาลีกับคำภาษาอื่น
   ง.คำที่ประสมคำบาลีหรือคำสันสกฤต

ข้อที่ 12)
๒"วาทศิลป์"แปลตามหลักคำสมาสว่าอย่างไร
   ก.ศิลปะและวาทะ
   ข.วาทะและศิลปะ
   ค.ถ้อยคำที่เป็นศิลปะ
   ง.ศิลปะแห่งถ้อยคำ

ข้อที่ 13)
๓.ข้อใดไม่ได้อ่านอย่างคำสมาส
   ก.สวัสดิการ
   ข.สารคดี
   ค.บรรษัท
   ง.ทศนิยม

ข้อที่ 14)
๔.ข้อใดเป็นคำสมาส
   ก.ราชานุญาต
   ข.ราชาคณะ
   ค.ราชามาตย์
   ง.ราชานุเคราะห์

ข้อที่ 15)
๕.ข้อใดเป็นคำสมาส
   ก.ชีวประวัติ
   ค.เทพเจ้า
   ค.ภูมิลำเนา
   ง.พระพุทธเจ้า