วิชา..ภาษาไทย. (รหัส...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..๖.
เรื่อง คำซ้ำ. จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ. .สุรางค์ จันทราภรณ์. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
๒.สำนวนใดมีลักษณะการใช้คำตรงข้าม
   ก.กินเหมือนหมูอยู่เหมือนหมา
   ข.กินบนเรือนขี้บนหลังคา
   ค.กำแพงมีหูประตูมีช่อง
   ง.กลับหน้ามือเป็นหลังมือ

ข้อที่ 2)
๒.สำนวนใดมีลักษณะการใช้คำตรงข้าม
   ก.กินเหมือนหมูอยู่เหมือนหมา
   ข.กินบนเรือนขี้บนหลังคา
   ค.กำแพงมีหูประตูมีช่อง
   ง.กลับหน้ามือเป็นหลังมือ

ข้อที่ 3)
๓.สำนวนใดไม่มีสัมผัส
   ก.จับต้นชนปลาย
   ข.จับแพะชนแกะ
   ค.ตกล่องปล่องชิ้น
   ง.กล้านักมักเสีย

ข้อที่ 4)
๔."หน้าไหว้หลังหลอก" มีความหมายเข้าได้กับสำนวนใดมากที่สุด
   ก.กินที่ลับไขที่แจ้ง
   ข.ปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ
   ค.น้ำขุ่นไว้ใน น้ำใสไว้นอก
   ง.รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี

ข้อที่ 5)
๕."ทุกสิ่งสงบไปแล้ว เธอไม่ควร……ให้มันวุ่นวายขึ้นมากอีก" ควรเติมสำนวนใด
   ก.เอาเท้าราน้ำ
   ข.กวนน้ำให้ขุ่น
   ค.ขุดบ่อบ่อปลา
   ง.โง่เง่าเต่าตุ่น

ข้อที่ 6)
๖."เธออยู่เฉย ๆ ดีกว่า อย่าลดตัวไปตอบโต้กับเขาเลย เหมือน…." ควรเติมสำนวนใด
   ก.มากหมอมากความ
   ข.ตายประชดป่าช้า
   ค.ขิงก็รา ข่าก็แรง
   ง.เอาพิมเสนไปแลกเกลือ

ข้อที่ 7)
๗.สำนวนใดมีความหมายไม่สอดคล้องกับสำนวนอื่น
   ก.เก็บหอมรอมริบ
   ข.เก็บเล็กผสมน้อย
   ค.เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
   ง.เก็บดอกไม้ร่วมต้น

ข้อที่ 8)
๘.สำนวนใดมีความหมายใกล้เคียงกับสำนวน "หน้าเนื้อใจเสือ"
   ก.ปากว่าตาขยิบ
   ข.ปากหอยปากปู
   ค.ปากหวานก้นเปรี้ยว
   ง.ปากปราศรัย ใจเชือดคอ

ข้อที่ 9)
๙.สำนวนใดหมายถึงผู้มีเล่ห์เหลี่ยมมาก
   ก.สวมหน้ากาก
   ข.สิบแปดมงกุฎ
   ค.ลิ้นไม่มีกระดูก
   ง. หัวมังกุ ท้ายมังกร

ข้อที่ 10)
๑๐.ข้อใดใช้สำนวนไม่ถูกต้อง
   ก.เกิดเป็นผู้หญิงต้องรู้จักรักนวลสงวนตัว
   ข.หนุ่มสาวคู่นี้เหมาะสมกันราวกิ่งทองใบหยก
   ค.รักกันชอบกันก็ควรจะเข้าตามตรอกออกตามประตู
   ง.พ่อแม่ก็หวังฝากเนื้อฝากตัวไว้กับลูก ให้ลูกดูแลยามแก่เฒ่า

ข้อที่ 11)
๑.ข้อใดเป็นลักษณะของคำสมาส
   ก.คำไทยประสมกันตั้งแต่ ๒ คำขึ้นไป
   ข.คำประสมที่มาจากภาษาบาลีและคำไทย
   ค.คำที่ประสมคำบาลีกับคำภาษาอื่น
   ง.คำที่ประสมคำบาลีหรือคำสันสกฤต

ข้อที่ 12)
๒"วาทศิลป์"แปลตามหลักคำสมาสว่าอย่างไร
   ก.ศิลปะและวาทะ
   ข.วาทะและศิลปะ
   ค.ถ้อยคำที่เป็นศิลปะ
   ง.ศิลปะแห่งถ้อยคำ

ข้อที่ 13)
๓.ข้อใดไม่ได้อ่านอย่างคำสมาส
   ก.สวัสดิการ
   ข.สารคดี
   ค.บรรษัท
   ง.ทศนิยม

ข้อที่ 14)
๔.ข้อใดเป็นคำสมาส
   ก.ราชานุญาต
   ข.ราชาคณะ
   ค.ราชามาตย์
   ง.ราชานุเคราะห์

ข้อที่ 15)
๕.ข้อใดเป็นคำสมาส
   ก.ชีวประวัติ
   ค.เทพเจ้า
   ค.ภูมิลำเนา
   ง.พระพุทธเจ้า

ข้อที่ 16)
๖.ข้อใดเป็นคำสมาส
   ก.ผลกรรม
   ข.ผลไม้
   ค.ผลผลิต
   ง.ผลิตผล

ข้อที่ 17)
๗.ข้อใดไม่ใช่คำสมาส
   ก.ชราภาพ
   ข.โรคาพยาธิ
   ค.ทรัพยากร
   ง.มหาชน

ข้อที่ 18)
๘.ข้อใดไม่ใช่คำสมาสทุกคำ
   ก.พระเขนย พระอู่ พระพุทธเจ้า
   ข.พระหัตถ์ พระบาท พระชนม์
   ค.ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จริยศาสตร์
   ง.อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย

ข้อที่ 19)
๙.คำสมาสข้อใดแปลจากหน้าไปหลังหรือแปลจากหลังไปหน้าก็ได้
   ก.ทาสกรรมกร ศีลธรรม สมณพราหมณ์
   ข.วิสาขบูชา ทันตกรรม พระพุทธ
   ค.สภาพบุรุษ สุภาพชน สุขภาพจิต
   ง.ธุรการ ธุรกิจ กิจกรรม

ข้อที่ 20)
๑๐ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง ตามราชบัณฑิตตยสถาน
   ก.เสวกามาตย์ อ่าน เส - วะ - กา - มาด
   ข.อธิกสุรทิน อ่าน อ - ทิ - กะ - สุ - ระ - ทิน
   ค.อนาคตกาล อ่าน อะ - นา - คด - ตะ - กาน
   ง .อนุสติ อ่าน อะ- นุ - สะ - ติ

ข้อที่ 21)
ง .อนุสติ อ่าน อะ- นุ - สะ - ติ
   ก.งก ๆ เงิ่น ๆ
   ข.ชั่ว ๆ ดี ๆ
   ค.ข้าง ๆ คู ๆ
   ง.หลบ ๆ ซ่อน ๆ

ข้อที่ 22)
๒.ข้อใดมีคำซ้ำที่ใช้เป็นคำเดี่ยวไม่ได้
   ก.กำลังเดิน ๆ อยู่ฝนก็ตก
   ข.เรื่องนี้เกิดขึ้นจริง ๆ เชื่อฉันซิ
   ค.นักมวยฝ่ายน้ำเงินทำหน้างง ๆเมื่อถูกจับแพ้
   ง.เปิดพัดลมเบา ๆ เดี่ยวจะไม่สบาย

ข้อที่ 23)
๓.คำซ้ำในข้อใดใช้ไม่เหมาะสม
   ก.พูดกันดี ๆ นะจ๊ะ
   ข.ฉันคิดว่าฉันคง ๆ ทำได้
   ค.ฟ้าร้องครืน ๆ ทั้งวัน
   ง.แต่ละวันควรดื่มน้ำมาก ๆ

ข้อที่ 24)
๔.ข้อใดซ้ำคำแล้วความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม
   ก.กล้วย ๆ ใครก็ทำได้
   ข.เด็ก ๆ ไปเที่ยวด้วยกัน
   ค.เธอสวมเสื้อสีแดง ๆ
   ง.ฉันคิด ๆ อยู่ว่าจะทำอย่างไรดี

ข้อที่ 25)
๕.คำซ้ำในข้อใดมีความหมายเปลี่ยนไป
   ก.ชีวิตของเขาอยู่อย่างลุ่ม ๆ ดอน ๆ
   ข.เขาเบื่องานจึงทำ ๆ หยุด ๆ
   ค.เขากลัวไปไม่ทันรถจึงหลับ ๆ ตื่น ๆ
   ง.คนไทยส่วนใหญ่มีนิสัยทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ