การนำไปใช้

1.       ถ้าต้องการหาความยาวของด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  เมื่อทราบความยาวของด้าน  2  ด้าน 

       เราจะใช้  “ ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ”

2.       ถ้าต้องการทราบว่า  สามเหลี่ยมที่กำหนดให้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่  เมื่อทราบความยาวของด้าน  3  ด้าน

3.         “ เราจะใช้บทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัส ”

 

สูตรเพิ่มเติม