วิชา.คณิตศาสตร์.. (รหัส.ค012..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่.3..
เรื่อง การนำทฤษฎีบทปีทาโกรัสไปใช้... จำนวน ..5. ข้อ
โดย อ. สุวันที มุขขันธ์.. โรงเรียน.กันทรารมณ์..
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
สามเหลี่ยมด้านเท่ามีด้านยาวด้านละ 12 นิ้ว ส่วนสูงของสามเหลี่ยมนี้ยาวกี่นิ้ว
   8.5
   9.8
   10.4
   12.0

ข้อที่ 2)
สามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีด้านยาว 7, 24 และ 25 หน่วย ตามลำดับจะมีพื้นที่กี่ตารางหน่วย
   84
   68
   47
   42

ข้อที่ 3)
กล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 3 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว สูง 12 นิ้ว เส้นทแยงมุมยาวกี่นิ้ว
   19
   18
   15
   13

ข้อที่ 4)
พื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 35 ตารางวา อัตราส่วนด้านทั้ง2 เป็น 2 : 5 จงหาความยาวรอบพื้นที่
   15.30
   21.62
   26.43
   32.72

ข้อที่ 5)
สามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปหนึ่งมีพื้นที่ 108 ตารางนิ้ว สูง 12 นิ้ว ด้านที่เป็นจั่วยาวด้านละกี่นิ้ว
   14
   15
   18
   20