วิชา.คณิตศาสตร์.. (รหัส.ค012..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่.3..
เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส... จำนวน ..5. ข้อ
โดย อ.สุวันที มุขขันธ์.. โรงเรียน.กันทรารมณ์..
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้อง
   สามเหลี่ยมมุมฉากมีมุมฉากโตที่สุด
   สามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านตรงข้ามมุมฉากยาวที่สุด
   สามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านเท่ากันสองด้านได้
   สามเหลี่ยมมุมฉากอาจเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าได้

ข้อที่ 2)
ถ้า a = 12 b = 5 แล้ว ด้าน c เท่ากับกี่หน่วย
   10.9
   11
   13
   15

ข้อที่ 3)
ถ้า a = 35 , b = 37 แล้วด้าน b เท่ากับกี่หน่วย
   12
   13
   14
   15

ข้อที่ 4)
กำหนดความยาวด้านทั้ง 3 ด้าน ของรุปสามเหลี่ยมมาให้รูปใดเป็นรุปสามเหลี่ยมมุมฉาก
   7 , 9 , 10
   7 , 15 , 17
   20 , 21 , 29
   22 , 35 , 37

ข้อที่ 5)
สามเหลี่ยมในข้อใดไม่ใช่รูปสามเหลี่ยม
   2.5 , 6 , 6.5
   7 , 15 , 17
   9 , 12 , 15
   16 , 30 , 34