วิชาคณิตศาสตร์... (รหัส.ค012..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..3.
เรื่อง วงกลม... จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ. สุวันที มุขขันธ์.. โรงเรียนกันทรารมณ์...
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ในวงกลมวงหนึ่งถ้ามุมในส่วนโค้งเป็นมุมป้าน มุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันเป็นชนิดใด
   มุมป้าน
   มุมตรง
   มุมกลับ
   มุมรอบจุดศูนย์กลาง

ข้อที่ 2)
คอร์ดที่ยาวเท่ากับรัศมีของวงกลมวงหนึ่ง จะรองรับมุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดกี่องศา
   30
   40
   60
   90

ข้อที่ 3)
เส้นที่เชื่อมจุดกึ่งกลางของคอร์ดที่ขนานกันในวงกลมวงหนึ่ง คือเส้นอะไร
   เส้นผ่าศูนย์กลาง
   เป็นคอร์ดที่สั้นที่สุดของวงกลมวงนั้น
   เป็นเส้นตรงที่ยาวเท่ากับคอร์ดนั้น
   เป็นเส้นตรงที่ทำมุมใหญ่ที่สุดกับคอร์ดคู่นั้น

ข้อที่ 4)
มุมภายในแต่ละมุมของรูป 18 เหลี่ยม ด้านเท่ามุมเท่ามีขนาดกี่องศา
   140
   150
   160
   170

ข้อที่ 5)
มุมภายในของรูปสิบเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า รวมกันได้กี่องศา
   1,080
   1,260
   1,440
   1,620