วิชา.คณิตศาสตร์.. (รหัส.ค011..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่.3..
เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ... จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ. สุวันที มุขขันธ์.. โรงเรียน.กันทรารมณ์..
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ถ้า tan A = 0.75 จงหาว่า sin A มีค่าเท่าใด
   0.60
   0.75
   0.60
   1.66

ข้อที่ 2)
ถ้า cos A = 0.80 และ sin A มีค่าเท่าใด
   0.80
   0.75
   0.60
   0.55

ข้อที่ 3)
ถ้า x sin 30 cos 60 = 4 จงหาค่า x มีค่าเท่าใด
   16
   8
   4
   1

ข้อที่ 4)
จงหาค่า x จากสมการ 2 cos 6x = 1
   5
   7
   10
   15

ข้อที่ 5)
กำหนด tan A = 0.75 จงหา sec A
   0.75
   1
   1.15
   1.25