วิชา.คณิตศาสตร์.. (รหัส..012.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่.3..
เรื่องสมการเชิงเส้น ... จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ.สุวันที มุขขันธ์ .. โรงเรียน.กันทรารมณ์..
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
จงหาค่า x ที่สอดคล้องกับสมการ x + 3x = 72 - 5x
   36
   18
   9
   8

ข้อที่ 2)
สมการ 5x + 1 = 3x - x + 4 และ x มีค่าเท่าใด
   2
   -2
   1
   - 1

ข้อที่ 3)
สามเท่าของผลบวกของเลขจำนวน ๆ หนึ่ง กับ 6 เท่ากับ 96 จงหาจำนวนนั้น
   12
   16
   22
   26

ข้อที่ 4)
เมื่อ 4 ปีที่แล้วเด็ก 4 คน เกิดวัน เดือน ปี เดียวกัน อายุรวมกัน 52 ปีอีก 4 ปีข้างเด็กแต่ละคนมีอายุเท่าใด
   17
   19
   21
   23

ข้อที่ 5)
สองเท่าของผลต่างจำนวนหนึ่งกับ 6 มีค่าไม่ถึง 50 จำนวนนั้นคือ
   น้อยกว่า 5
   ไม่เกิน 10
   ไม่เกิน 12
   ไม่เกิน 16