วิชาการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ช 0248) ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

เรื่อง องค์ประกอบของไมโครคอมพิวเตอร์

โดย อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์

ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ


1. คอมพิวเตอร์ คืออะไร

   1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

   2. อุปกรณ์เก็บความจำ

   3. เครื่องคำนวณ

   4. ถูกทุกข้อ


2. Keyboard คือ อะไร

   1. แป้นพิมพ์ดีด

   2. อุปกรณ์ที่ใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์

   3. อุปกรณ์ที่ใช้แสดงผลการทำงานของคอมพิวเตอร์

   4. อุปกรณ์ที่ใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์


3. จอภาพทำหน้าที่ในส่วนใด

   1. Input

   2. Process

   3. Output

   4. Process


4. Hard disk คือ อะไร

   1. อุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์

   2. หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์

   3. อุปกรณ์เก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์

   4. อุปกรณ์เสริมสำหรับคอมพิวเตอร์


5. คอมพิวเตอร์ เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร

   1. COMPUTOR

   2. COMPUTIR

   3. COMPUTAR

   4. COMPUTER


6. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มีกี่ส่วน

   1. 3 ส่วน

   2. 4 ส่วน

   3. 5 ส่วน

   4. 6 ส่วน


7. CPU มาจากคำว่าอะไรในภาษาอังกฤษ

   1. Central process unit

   2. Cention Process unit

   3. Central processing unit

   4. Centrol processing units


8. Keyboard ทำหน้าที่ในส่วนใด

   1. Input

   2. Process

   3. Output

   4. Printer


9. CPU ทำหน้าที่ในส่วนใด

   1. Input

   2. Process

   3. Output

   4. Printer


10. หน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์สร้างจากอะไร

   1. ทรานซิสเตอร์

   2. วงจร IC

   3. แผ่นทองแดง

   4. แผ่นซิลิกอน


11. CPU เปรียบได้กับส่วนใดของร่างกายมนุษย์

   1. แขน

   2. หัวใจ

   3. ศรีษะ

   4. สมอง


12. หน่วยความจำชั่วคราวในคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร

   1. RAM

   2. ROM

   3. Byte

   4. DOS


13. หน่วยความจำถาวรในคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร

   1. RAM

   2. ROM

   3. Byte

   4. DOS


14. อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่พิมพ์ข้อมูลลงในกระดาษ

   1. Monitor

   2. Printer

   3. Scanner

   4. ถูกทุกข้อ


15. แป้นพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ในอดีตมีจำนวนปุ่มเท่าใด

   1. 64 ปุ่ม

   2. 84 ปุ่ม

   3. 101 ปุ่ม

   4. 104 ปุ่ม


16. หน่วยความจำชั่วคราวในคอมพิวเตอร์ควรมีอย่างน้อยเท่าใด

   1. 1 KB

   2. 100 KB

   3. 640 KB

   4. 1,024 KB


17. หน่วยความจำในคอมพิวเตอร์มีหน่วยเป็นอะไร

   1. Bit

   2. Byte

   3. MG B

   4. ตัวอักษร


18. 1 KB มีค่าเท่ากับเท่าใด

   1. 1,000 bits

   2. 1,000 bytes

   3. 1,024 bits

   4. 1,024 bytes


19. อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเล่นเกมส์ในคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดคือข้อใด

   1. Keyboard

   2. Mouse

   3. Joystrick

   4. Scanner