วิชาการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ช 0248) ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

เรื่อง องค์ประกอบของไมโครคอมพิวเตอร์

โดย อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์

ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ


1. แป้นพิมพ์ดีด ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า

      เติมคำตอบ   


2. จอภาพ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า

      เติมคำตอบ   


3. คอมพิวเตอร์ เขียนเป็นภาษาอังกฤษคือ

      เติมคำตอบ   


4. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มีกี่ส่วน (ตอบเฉพาะตัวเลข)

      เติมคำตอบ   


5. CPU มาจากคำว่าอะไรในภาษาอังกฤษ

      เติมคำตอบ   


6. หน่วยความจำชั่วคราวในคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร

      เติมคำตอบ   


7. หน่วยความจำถาวรในคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร

      เติมคำตอบ   


8. อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่พิมพ์ข้อมูลลงในกระดาษ

      เติมคำตอบ   


9. แป้นพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ในอดีตมีจำนวนปุ่มเท่าใด (ตอบเฉพาะตัวเลข)

      เติมคำตอบ   


10. หน่วยความจำชั่วคราวในคอมพิวเตอร์ควรมีอย่างน้อยเท่าใด (KB)

      เติมคำตอบ   


11. หน่วยความจำในคอมพิวเตอร์มีหน่วยเป็นอะไร

      เติมคำตอบ   


12. 1 MB มีค่าเท่ากับกี่ KByte

      เติมคำตอบ