วิชาการใช้คอมพิวเตอร์และการประมวลคำ (ช 0252) ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

เรื่อง การเปิดปิดเครื่องและการปรับแต่งภาพบนจอ

โดย อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์

ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ


1. เราไม่ควรปิดและเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทันทีทันใดเพราะเหตุใด

   1. สวิทช์จะชำรุดได้ง่าย

   2. ป้องกันจอภาพเสื่อมสภาพ

   3. ป้องกันหน่วยความจำผิดพลาด

   4. ป้องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้า


2. ตัวเลข 16384 KB ที่แสดงขณะเปิดเครื่อง คือ อะไร

   1. จำนวนหน่วยความจำ

   2. หมายเลข CPU

   3. หมายเลขเครื่อง

   4. จำนวน Byte ที่มี


3. เครื่องหมาย C:\>_ เรียกว่าอะไร

   1. เครื่องหมายดอส

   2. เครื่องหมายพร้อมแล้ว

   3. เครื่องหมาย Prompt

   4. Root directory


4. ตัวกระพริบหลังเครื่องหมาย C:\> เรียกว่าอะไร

   1. Cursor

   2. Surcor

   3. Prompt

   4. Dos prompt


5. ขณะที่เครื่องแสดงเครื่องหมาย C:\>_ สามารถปิดเครื่องได้หรือไม่

   1. ไม่ได้

   2. ปิดได้ทันที

   3. ต้อง Shut down ก่อน

   4. ต้องออกจากโปรแกรมที่ใช้ก่อน


6. ขณะใช้งานโปรแกรม Windows สามารถปิดเครื่องได้หรือไม่

   1. ได้

   2. ไม่ได้

   3. ได้เป็นบางครั้ง

   4. ได้ ถ้ายังไม่เรียกโปรแกรมใดๆ


7. "It now safe to turn of your computer" หมายถึงอะไร

   1. ปิดระบบคอมพิวเตอร์

   2. ปิดโปรแกรมต่างๆ ใน Windows

   3. เก็บข้อมูลในโปรแกรม Windows

   4. สามารถปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัย


8. รูปภาพที่ใช้แทนการทำงานใน Windows คือข้อใด

   1. Icon

   2. Desktop

   3. Task bar

   4. Mouse pointer


9. จอภาพทั้งหมดใน Windows เรียกว่าอะไร

   1. Icon

   2. Desktop

   3. Task bar

   4. Mouse pointer


10. เลื่อนจอภาพไปด้าน ซ้าย หรือขวา

   1. หมายเลข 3

   2. หมายเลข 4

   3. หมายเลข 5

   4. หมายเลข 6


11. เลื่อนจอภาพขึ้นลง

   1. หมายเลข 1

   2. หมายเลข 2

   3. หมายเลข 3

   4. หมายเลข 4


12. ขยายจอในแนวดิ่ง

   1. หมายเลข 3

   2. หมายเลข 4

   3. หมายเลข 5

   4. หมายเลข 6