วิชาการใช้คอมพิวเตอร์และการประมวลคำ (ช 0252) ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

เรื่อง การใช้แป้นพิมพ์

โดย อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์

ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ


1. แป้นพิมพ์ที่นักเรียนใช้ในปัจจุบันมีจำนวนปุ่มเท่าใด

   1. 84 ปุ่ม

   2. 101 ปุ่ม

   3. 104 ปุ่ม

   4. 106 ปุ่ม


2. ปุ่ม Function key ทำหน้าที่อะไร

   1. ต้องการความช่วยเหลือ

   2. ต้องการออกจากโปรแกรม

   3. ต้องการทำงานกรณีพิเศษ

   4. ใช้เมื่อโปรแกรมมีการกำหนดให้ทำงานพิเศษตามความต้องการ


3. หากต้องการพิมพ์ตัวอักษรด้านบนของปุ่มควรกดปุ่มใดค้างไว้

   1. Ctrl

   2. Shift

   3. Alt

   4. Caps lock


4. เครื่องหมาย "@" เรียกว่าอย่างไร

   1. At sign

   2. Interner sign

   3. Dat sign

   4. Web sign


5. เครื่องหมาย ":" เรียกว่าอย่างไร

   1. Semi coloon

   2. Coloon

   3. Culon

   4. Colon


6. ปุ่ม ESC เรียกว่าอย่างไร

   1. ปุ่ม E - S - C

   2. ปุ่มยกเลิก

   3. Escape

   4. Cancel


7. ปุ่ม Back space จะใช้เมื่อใด

   1. เมื่อต้องการลบตัวอักษรที่ไม่ต้องการ

   2. เมื่อต้องการลบตัวอักษรด้านหน้าของ Cursor

   3. เมื่อต้องการลบตัวอักษรด้านหลังของ Cursor

   4. ต้องการพิมพ์ตัวอักษรตัวใหม่แทนที่ตัวเก่า


8. แป้นพิมพ์ที่ใช้ในการเว้นวรรค คือ ข้อใด

   1. Enter

   2. Shift

   3. Space bar

   4. Back space


9. แป้นพิมพ์ที่ใช้สลับการพิมพ์ ภาษา ไทย / English ในโปรแกรม Windows คือ ปุ่มใด

   1. ปุ่ม ~

   2. ปุ่ม ESC

   3. ปุ่ม Alt

   4. ปุ่ม En/Th


10. ปุ่ม Delete จะใช้เมื่อใด

   1. เมื่อต้องการลบตัวอักษรที่ไม่ต้องการ

   2. เมื่อต้องการลบตัวอักษรด้านหน้าของ Cursor

   3. เมื่อต้องการลบตัวอักษรด้านหลังของ Cursor

   4. ต้องการพิมพ์ตัวอักษรตัวใหม่แทนที่ตัวเก่า