การใช้ Past Continuous Tense & Past Simple Tense

ในการบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต

โดยอาจารย์อุดมพร  ศรีสำอางค์

โรงเรียนกันทรารมณ์  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

Past Continuous Tense : โครงสร้างประโยค Subject  + was, were + Verb 1 + ing

                                  ใช้บรรยายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีต

Past Simple Tense : โครงสร้างประโยค Subject + Verb 2

                                  ใช้บรรยายเหตุการณ์ที่เกิดแทรกขึ้นมา

Example

1.      I was walking on the road when the UFO arrived.

     ฉันกำลังเดินอยู่บนถนนขณะที่มนุษย์ต่างดาวมาถึง

2.      She was sleeping on the bed when he came in her house.

หล่อนกำลังนอนหลับอยู่บนเตียงขณะที่เขาเข้าไปในบ้านเธอ

3.      While Anna was having breakfast ,the telephone rang.

ขณะที่แอนนากำลังทานอาหารเช้าอยู่นั้น โทรศัพท์ดังขึ้น

4.      While Malee was prectcing the paino I walked in.

     ขณะที่มาลีกำลังฝึกซ้อมเปียโนอยู่นั้นฉันก็เดินเข้าไปหาหล่อน

5.      What were you doing when the party strated ?

คุณกำลังทำอะไรอยู่ในขณะที่งานเลี้ยงเริ่ม