การใช้ Present Simple Future Tense กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โดย อาจารย์อุดมพร  ศรีสำอางค์

โรงเรียนกันทรารมณ์  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

โครงสร้างของประโยค Subject + will,shall +Verb1

Shall  ใช้กับบุรุษที่ 1 คือ I , we

Will   ใช้กับบุรุษที่ 2,3 และคำนาม ได้แก่ You,he,she,it, they,Mary,etc

Example 

1.I shall go to the United Stated soon. ฉันจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในเร็ว ๆ นี้

2.I will leave Thailand for Japan next week.

  ฉันจะเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่นสัปดาห์หน้า

3.We shall travel round the world tomorrow. พวกเราจะเดินทางไปเที่ยวรอบโลกพรุ่งนี้

4.I will have the midterm exam next  month. ฉันจะสอบกลางภาคเดือนหน้า

5.Mr.Thongchai will show his concert at the National Theater next month.

   คุณธงชัยจะแสดงคอนเสริ์ตที่โรงละครแห่งชาติเดือนหน้า