วิชาภาษาอังกฤษหลัก (รหัส อ 2) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่2
เรื่อง Present Continuous Tense จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. อุดมพร ศรีสำอางค์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
The sun ................ now.
   shines
   is shining
   are shining
   was shining

ข้อที่ 2)
Two brids ...................... in the sky.
   fly
   is flying
   are flying
   were flying

ข้อที่ 3)
Naree ....................... breakfast
   have
   is having
   are having
   was having

ข้อที่ 4)
Big and Bell ........................ with a dog on the green grass.
   play
   is playing
   are playing
   were playing

ข้อที่ 5)
Mali and I ....................under the tree.
   sleep
   slept
   is sleeping
   are sleeping