วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส3212) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่2
เรื่องDirect & Reported Speech จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. อุดมพร ศรีสำอางค์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
Malee said to Bill : " I play soccer everyday " Bill say to Mali : He said she ...............soccer everyday.
   play
   played
   is playing
   was playing

ข้อที่ 2)
Anna said to Bill : " I am going home at 5.00 p.m " Bill says to Alex : He said she ...............home at 5.00 p.m.
   go
   goes
   was going
   were going

ข้อที่ 3)
Alax said to Malio: " I am very hungry " Malio says to John : She said he ..............very hungry.
   am
   was
   will be
   would be

ข้อที่ 4)
Malee said to Mali : " I will be tried tonight " Mali says to Jim : She said she ............tried tonight.
   is
   was
   will be
   would be

ข้อที่ 5)
Mario said to Bill : " You can play with us Saturday . Bill says to Alex : He said she ................play with them nex Saturday.
   can
   could
   will
   would