วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส3212) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่2
เรื่องIf cause จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. อุดมพรศรีสำอางค์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
I think I am going to visit New York City.If you do, ............................. .
   you will be late to school.
   you will have more money.
   you will see some more tall building.
   you will be warm.

ข้อที่ 2)
I think I am going to study hard.If you do, .................... .
   you will be warm.
   you will get a good grade on test.
   you will have a stomachache.
   you will have more money.

ข้อที่ 3)
I think I will dye your hair blue.If you do, ................................... .
   your friends will be laugh at you.
   your teacher will tell you sexy girl.
   you will be warm.
   you will get a good grade.

ข้อที่ 4)
Don't watch TV tonight.If you do, ............................ .
   you will late to school.
   you will have a stomachache.
   your mother will laugh at you.
   you will be warm.

ข้อที่ 5)
I think I am going to get a pastime job. If you do,.........................
   you will get a good grade.
   you will have more money.
   you will have a stomachache.
   you will late to school.