วิชาภาษาอังกฤษหลัก (รหัส3212) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่2
เรื่องPresent Simple Future Tense จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.อุดมพร ศรีสำอางค์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
Today is Tuesday.Tomrrow .................Wednesday.
   a.will be
   b.are
   c.was
   d.were

ข้อที่ 2)
We...............the midterm exam next week.
   a.will go
   b.will come
   c.will have
   d.will read

ข้อที่ 3)
I .............to the beach next weeked.
   a.will do
   b.will drink
   c.will eat
   d.will plan

ข้อที่ 4)
My grandmother ...............some stories to my younger sister and me tomrrow night.
   a.will tell
   b.will decide
   c.will listen
   d.will try

ข้อที่ 5)
Tanee ...........abroad next week.
   a.will go
   b.will come
   c.will see
   d.will watch