วิชาสังคมศึกษา
เรื่อง การพัฒนาชาติไทยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ อุไรวรรณ คำอุดม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
สมัยรัชกาลที่ 1 สงครามระหว่างไทยกับพม่าครั้งใดสำคัญที่สุด
   ศึกท่าดินแดง
   ศึกจำปาศักดิ์
   สงครามเก้าทัพ
   ศึกอะแซหวุ่นกี้

ข้อที่ 2)
เพราะเหตุใดไทยจึงชนะศึกเก้าทัพ
   มีอาวุธที่เหนือกว่าพม่า
   มีกำลังทหารเหนือกว่าพม่า
   มีความพร้อมมากกว่าพม่า
   มีการวางแผนการรบเหนือกว่าพม่า

ข้อที่ 3)
ข้อใดคือสมรภูมิประวัติศาสตร์ที่ทำให้คุณหญิงโมกลายเป็นวีรสตรีคนหนึ่งของไทย
   ทุ่งสัมฤทธิ์
   ทุ่งหมาหลง
   ทุ่งมหาราช
   ทุ่งกุลาร้องไห้

ข้อที่ 4)
ประเทศใดที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในสงครามระหว่างไทยกับเขมรมากที่สุด-
   ลาว
   พม่า
   ญวน
   มลายู

ข้อที่ 5)
อาณาจักรล้านนามีความสำคัญต่อไทยอย่างไร
   เป็นประเทศคู่ค้ามีไมตรีต่อไทย
   เป็นรัฐกันชนระหว่างไทยกับพม่า
   เป็นแหล่งเสบียงอาหารที่สำคัญของไทย
   เป็นที่เนรเทศขุนนางข้าราชการที่ทำผิดกฎ