วิชาสังคมศึกษา
เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย จำนวน 5 ข้อ
โดย อ อุไรวรรณ คำอุดม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยชนชาติใด
   กรีก
   โรมัน
   อียิปต์
   อังกฤษ

ข้อที่ 2)
การปกครองของไทยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศใด
   ฝรั่งเศส
   อังกฤษ
   เยอรมนี
   สหรัฐอเมริกา

ข้อที่ 3)
สิ่งที่กำหนดโครงสร้างการปกครองของไทยจากข้อใด
   รัฐธรรมนูญ
   จารีตประเพณี
   พรรคการเมือง
   พระมหากษัตริย์

ข้อที่ 4)
โครงสร้างการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และระบอบประชาธิปไตย แตกต่างกันในข้อใด
   ฐานะของผู้นำ
   ศูนย์กลางของอำนาจ
   เป้าหมายในการปกครอง
   สิทธิเสรีภาพของประชาชน

ข้อที่ 5)
ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ตามรูปแบบใด
   รัฐสภา
   กึ่งรัฐสภา
   ประธานาธิบดี
   กึ่งประธานาธิบดี