วิชาสังคมศึกษา
เรื่อง การพัฒนาชาติไทยด้านการเมืองการปกครอง จำนวน 5 ข้อ
โดย อ อุไรวรรณ คำอุดม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
สาเหตุสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 อยู่ในข้อใด
   ขุนนางกลัวสูญเสียอำนาจ
   การแต่งตั้งตำแหน่งซ้ำซ้อนกัน
   ความแตกแยกระหว่างขุนนางกับทหาร
   แนวคิดจากตะวันตกและปัญหาเศรษฐกิจ

ข้อที่ 2)
เมืองดุสิตธานี เป็นการทดลองสิ่งใด
   การปกครองแบบเทศบาล
   การปกครองแบบเทศาภิบาล
   การปกครองระบอบประชาธิปไตย
   การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ข้อที่ 3)
ข้อใดถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของการวางรากฐานประชาธิปไตย สมัยรัชกาลที่ 6
   ให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป
   การให้สิทธิเสรีภาพหนังสือพิมพ์
   ส่งนักเรียนไทยไปศึกษาต่างประเทศ
   การตั้งดุสิตธานีนครจำลองประชาธิปไตย

ข้อที่ 4)
รัชกาลที่ 7 มีพระราชประสงค์จะให้ประเทศไทย ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมีหลักฐานที่ยืนยัน
   การตั้งคณะอภิรัฐมนตรีสภา
   การให้มีพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
   ทดลองให้มีการปกครองแบบเทศาภิบาล
   เสด็จไปทรงศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้อที่ 5)
เค้าโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมให้รัฐดำเนินการด้านผลิตโดยใช้ระบบใด
   รัฐวิสาหกิจ
   รูปแบบบริษัท
   ระบบสหกรณ์
   ระบบคอมมูน