วิชาสังคมศึกษา
เรื่อง การพัฒนาชาติไทยด้านสังคมและวัฒนธรรม สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-2-3) จำนวน 5 ข้อ
โดย อ อุไรวรรณ คำอุดม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
สาเหตุสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 อยู่ในข้อใด
   ไพร่
   ทาส
   ขุนนางและข้าราชการ
   พระบรมวงศานุวงศ์

ข้อที่ 2)
วิธีการใดเป็นการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
   ยกเลิกประเพณีโบราณที่เก่าหล้าสมัย
   นำอารยธรรมแบบตะวันตกมาเป็นแบบอย่าง
   นำขนบธรรมเนียมสมัยอยุธยากลับมาฟื้นฟูใหม่
   นำขนบธรรมเนียมของประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาผสมผสาน

ข้อที่ 3)
รัชกาลใดได้ชื่อว่าเป็นยุคทองแห่งการฟื้นฟูทางด้านวรรณกรรม
   สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
   สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
   สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
   สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

ข้อที่ 4)
สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎได้จัดตั้งคณะสงฆ์ขึ้นใหม่ในประเทศไทยคือนิกายใด
   นิกายเถรวาท
   นิกายหินยาน
   นิกายมหายาน
   นิกายธรรมยุต

ข้อที่ 5)
รัชกาลที่ 1 ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่สำคัญยิ่ง ในข้อใด
   ส่งสมณฑูตไปลังกา
   สังคายนาพระไตรปิฎก
   บูรณะปฏิสังขรณ์วัดโพธิ์
   สถาปนาธรรมยุติกนิกาย