วิชาสังคมศึกษา
เรื่อง บทบาทของศาสนาที่สำคัญในสังคมไทย และการนำมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองจำนวน 5 ข้อ
โดย อ อุไรวรรณ คำอุดม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
บุคคลในข้อใดที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงศาสนาอย่างแท้จริง
   ผู้ฟังธรรม
   ผู้สอนธรรม
   ผู้ศึกษาธรรม
   ผู้ปฏิบัติธรรม

ข้อที่ 2)
ธรรมะในพระพุทธศาสนาที่ทุกคนปฏิบัติแล้วส่งผลให้เกิดสันติภาพตรงกับข้อใด
   หริ
   ขันติ
   โสรัจจะ
   โอตตัปปะ

ข้อที่ 3)
จุดประสงค์ในการละมาดเพื่อสิ่งใด
   สวดอ้อนวอนขอพระเจ้า
   เป็นการขัดเกลาด้านจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์
   เป็นการแสดงความเคารพพระเจ้าทั้งกายและใจ
   เป็นการปฏิญาณตนเข้านับถือศาสนาอิสลาม

ข้อที่ 4)
"อัลกุรอาน" ของศาสนาอิสลามเปรียบได้กับสิ่งใดของพุทธศาสนา
   พระพุทธรูป
   พระไตรปิฎก
   พระรัตนตรัย
   สาวกในพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 5)
พระพุทธศาสนาสอนให้เกิดประโยชน์เบื้องต้นในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ได้อย่างไร
   เกิดความเชื่อมั่นในตนเองสูง
   ยกระดับจิตใจให้ไปสู่นิพพาน
   แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน
   ทำให้จิตใจไม่หวั่นไหวตามอารมณ์